OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA

 

Ovo obaveštenje se odnosi na obradu podataka o ličnosti koju vrši rukovalac PPP Investment Beograd (dalje: PPP Investment), sa sedištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 84/3, 11000 Beograd i adresom za prijem elektronske pošte office@pppi.rs.

PPP Investment obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke direktno od ovih lica, bilo preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera ili gde je primenljivo, trećih lica.

Obrada podataka vrši se u skladu sa načelom ograničenja čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenja konkretne svrhe obrade potrebno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana.

Pravila o obradi podataka o ličnosti od strane PPP Investment uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće glavne kategorije:

 1. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa, bivši zaposleni i penzioneri

PPP Investment podatke o ličnosti zaposlenih i lica angažovanih van radnog odnosa, kao i podatke o ličnosti bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje pre svega u cilju izvršenja i poštovanja važećih propisa koji uređuju postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući ali se ne ograničavajući na propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa i propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu.

Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u meri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima. Podaci ove kategorije lica se obrađuju i po osnovu njihovog pristanka uvek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen prema važećim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.

 1. Kandidati za posao, odnosno angažovanje van radnog odnosa

Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu, obrađuju se samo u meri koja je neophodna da bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio sproveden na efikasan način, uz uvažavanje interesa PPP Investment i sloboda, prava i interesa kandidata. Kandidatima koji nisu prošli proces selekcije a čiji su podaci prikupljeni u ovu svrhu su omogućena sva prava koja imaju po osnovu važećih propisa.

 1. Lica koja ulaze u poslovne prostorije PPP Investment

PPP Investment ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u poslovne prostorije PPP Investment, bez obzira na to na kojoj se lokaciji nalaze, i da vodi evidencije o ovim posetama u skladu sa svim važećim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise koji regulišu privatno obezbeđenje i video nadzor.

 1. Poslovni saradnici i fizička lica angažovana od strane poslovnih saradnika – pravnih lica

U cilju organizacije poslovanja, PPP Investment prikuplja podatke o ličnosti kako fizičkih lica koja samostalno postupaju, tako i fizičkih lica koja su zaposlena kod poslovnih partnera (pravnih lica) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno lica koja su kod njih angažovana po drugom osnovu. Predmetna obrada se vrši kako u cilju zaključenja ovih ugovora, tako i u cilju njihovog izvršenja i ispunjenja svih zakonskih obaveza koje PPP Investment ima sa tim u vezi. Ukoliko ugovorna strana nije fizičko lice već pravno lice koje ga je angažovalo, PPP Investment će imati legitimni interes da obrađuje lične podatke u meri u kojoj je to neophodno da bi ugovor bio izvršen. Ukoliko određeni podaci o ličnosti nisu neophodni radi zaključenja i izvršenja ugovora sa konkretnim fizičkim licem koje je nosilac podataka, takvi lični podaci se mogu obrađivati i ukoliko PPP Investment ima legitimni interes da vrši konkretnu obradu, jer bi u suprotnom izvršavanje ugovora bilo otežano, a predmetna obrada ne ugrožava prava ni interese lica na koje se podaci odnose.

Podaci o ličnosti poslovnih saradnika i fizičkih lica angažovanih od strane poslovnih saradnika mogu se takođe obrađivati ako su ta lica dala validan pristanak za svrhu koja nije u vezi sa izvršenjem ugovora, a u skladu sa važećim propisima.

 1. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi

PPP Investment obrađuje podatke fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, ali samo u meri koja je neophodna i primerena za ovu svrhu (slanje poziva na proslave i događaje, slanje prigodnih i uobičajenih poklona, slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, važećih propisa i internih pravila.

Fizičko lice, ima sledeća prava povodom obrade njegovih podataka o ličnosti koju vrši PPP Investment:

 1. Pravo na pristup ličnim podacima – da li se i koji njegovi podaci o ličnosti obrađuju,
 2. Pravo na ispravku i dopunu podataka – netačnih i/ili nepotpunih podataka,pravo na brisanje podataka i pravo na ograničenje obrade podataka – uz prethodno ispunjenje zakonskih uslova,
 3. Pravo na opoziv pristanka – koje ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva,
 4. Pravo na prigovor na obradu,
 5. Pravo na podnošenje pritužbe povereniku,
 6. Pravo na prenos podataka,
 7. Pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući i profilisanje.